Thursday, 26 May 2022, 09:44:19 pm
Latifi Seminar
G+...
January 13, 2022

Participants:

Mr. Nadeem Ahmed Hashmi (Sajada nashen- Dargah Makhdom Abdul Rahman Shaheed(RA)

Mr. Khalil Ahmed (VC- Shah Abdul Latif University)

Narrator & Producer: Kaleem ullah Shaikh, PBC Khairpur